อารมณ์ดี ดนตรีและศิลปะ ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดยเริ่มจากสอนดนตรีสากล และศิลปะเด็ก โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในการเรียนและสร้างแรงกระตุ้นในทางบวก (Positive Motivation) ให้นักเรียนรู้สึกสนุกและชอบสิ่งที่เรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง โดยครูเป็นเหมือนติวเตอร์และเพื่อนที่ช่วยไกด์ให้นักเรียนสืบค้นความรู้อย่างถูกทาง และฝึกอย่างถูกวิธี

ในปี 2019 เราเพิ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้สะดวกสำหรับนักเรียนทุกคน และเพิ่มวิชา Animation, 3D model และการสร้างเกมด้วย Roblox Studio เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญมากสำหรับโลกยุคปัจจุบัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ร่วมสร้างเทคโนโลยี (Creator)มากกว่าที่จะเป็นเพียงผู้รับ (Consumer)

นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว เราสร้างพฤติกรรมที่ดีให้เด็กๆ เพื่อให้น้องๆกล้าแสดงออก และมีกระบวนการในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างวินัยและความเพียร พร้อมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข